Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.

Siden 2013 har de videregående uddannelsesinstitutioner haft mulighed for at blive akkrediteret på institutionsniveau frem for på uddannelsesniveau. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne herefter selv står for at kvalitetssikre uddannelserne. Det giver den enkelte institutions ledelse et større ansvar for uddannelsernes kvalitet og relevans for det danske arbejdsmarked.

Der er mange gode takter i institutionsakkrediteringssystemet. Det viser evalueringen af akkrediteringssystemet, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført. Der er dog også mulighed for forbedringer.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er optaget af, at kvaliteten er i fokus: 

– Danske studerende skal opleve, at kvaliteten er høj på den uddannelse, de går på. Men det skal ikke være unødigt bureaukratisk at arbejde med kvalitet på uddannelserne. På nogle områder oplever uddannelsesinstitutionerne, at akkrediteringssystemet i dag er for tidskrævende og dokumentationstungt. Vi skal derfor se på, hvordan rammerne og processerne kan forenkles, udtaler Tommy Ahlers.

Ministeren vil i begyndelsen af 2019 se på konkrete ændringer af akkrediteringssystemet, så der skabes en mere enkelt og målrettet akkrediteringsproces. Forslag til justeringer fra de videregående uddannelsesinstitutionerne, Akkrediteringsinstitutionen og Akkrediteringsrådet vil indgå i arbejdet.

Evaluering viser potentiale for mindre bureaukrati

Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer med akkreditering og et bidrag fra Akkrediteringsinstitutionen.

I evalueringen peger institutionerne blandt andet på, at institutions-akkreditering har understøttet arbejdet med uddannelsernes kvalitet, og at der som hovedregel har været klare forventninger til den dokumentation, institutionerne har skullet levere i akkrediterings-processen. Institutionerne oplever også, at institutionsakkreditering har medvirket til, at de enkelte ledelser generelt har øget fokus på kvaliteten.

Evalueringen viser også, at der er potentiale for at gøre processen mere effektiv, relevant og værdiskabende for den enkelte institution.

Akkrediteringssystemet omfatter universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske og videregående maritime uddannelsesinstitutioner, og er en forudsætning for at institutionernes uddannelser anerkendes internationalt.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet