Cabi har fokus på den sammenhængende ungeindsats og på, hvordan virksomheder kan spille en rolle i ungeindsatsen bredt set og specifikt i den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vi har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger til kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre professionelle, der arbejder med unge. Vores mål er, at anbefalingerne kan være med til at bane vejen for, at flere udsatte unge kommer i uddannelse og job.

Dyk ned i de fire overordnede anbefalinger her:

#1 Involver de unge i indsatsen

De unge drømmer om et godt liv – de færreste drømmer om offentlig forsørgelse. Hvis de unge bliver hørt, er der større chance for, at indsatsen virker og giver mening for de unge. Især hvis indsatsen finder sted i ”normalsamfundet”, dvs. i virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre fællesskaber i civilsamfundet.

#2 Involver erhvervslivet i ungeindsatsen

Gerne så tidligt som muligt. Virksomhederne kan motivere til udvikling og læring. Det bliver konkret, virkeligt og giver mening, så de unge kan finde vej gennem livet.

#3 Gør indsatsen sammenhængende

Hvis det skal lykkes at få unge i job og uddannelse, er der brug for et bredt sigte, som handler om at styrke hele individet – dvs. at de unge kan indgå i sociale relationer, at de unge kan mestre hverdagen, og at de unges selvværd og handlekraft styrkes. Det kræver et langsigtet perspektiv for indsatsen og et stærkt samarbejde på tværs med faste og gennemgående kontaktpersoner og indsatser, der understøtter hinanden.

#4 Anbefalinger til fastholdelse

Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor er det nødvendigt at gøre en indsats for, at de unge, som er truet af frafald, bliver holdt fast i uddannelse. Det gælder både forebyggende i overgangen til uddannelse og undervejs, inden man står med et potentielt frafald.

En praksisorienteret tilgang og involvering af erhvervslivet i udskolingen kan ruste flere elever til ungdomsuddannelse. Erfaringer og fakta viser, at praktikpladsgaranti, mentorer på erhvervsuddannelserne og en fremskudt kommunal indsats med vejledning, psykologhjælp m.m. kan fastholde flere elever eller medvirke til, at de foretager et positivt omvalg.

Kilde Cabi, Bedre Arbejde til Flere