Frafaldet er blevet markant mindre på ni erhvervsskoler efter at man er begyndt at arbejde målrettet med nye pædagogiske metoder. Det viser en ny rapport, der evaluerer skolernes samarbejde med ministeriets Fastholdelses Taskforce. De ni skoler har arbejdet med metoder som Motivationspædagogik, Progressiv læring og Helhedsorienteret Undervisning.

Med et mål om at flere unge med udfordringer skal gennemføre et grundforløb, har ni erhvervsskoler gennem de sidste tre år samarbejdet med Fastholdelses Taskforce om kompetenceudvikling af både lærere og deres pædagogiske ledere. En ny evalueringsrapport, der er udarbejdet af Rambøll viser, at indsatsen har haft en positiv effekt på frafaldet blandt de elever, som er blevet undervist ud fra de nye pædagogiske metoder.

Gennem indsatsen på de ni erhvervsskoler har både lærere og ledere fået håndgribelige værktøjer til, hvordan de kan styrke en motiverende undervisningsform, der kan få flere elever til at blive i uddannelsen. Synlige klare mål, motiverende feedback og en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, er nogle af de greb lærerne bruger. For lederne handler det om at støtte lærerne i at anvende de nye metoder i praksis og at gøre den pædagogiske diskussion til en del af hverdagen. Skolerne har undervejs i forløbet fået støtte af Fastholdelses Taskforce til at gennemføre forandringerne. På denne måde er skolerne blevet modelskoler, der kan være rollemodel for andre.

På erhvervsskolen Niels Brock har man arbejdet med det pædagogiske værktøj ’Progressiv læring’. Indsatsen har betydet, at eleverne har fået en større forståelse af deres egen faglige udvikling. Det er bl.a. sket ved, at lærerne er blevet bedre til at give eleverne tydelig feedback i den daglige undervisning. Samtidig er der fokus på at inddrage elevernes feedback på undervisningen og på at styrke det kollegiale samarbejde gennem gensidig sparring.

Den positive effekt på frafaldet gælder alle tre pædagogiske metoder, som de ni modelskoler har arbejdet med.

Der er dog tegn på, at Helhedsorienteret undervisning har en lidt større effekt end Motivationspædagogik og Progressiv læring. Alle ni modelskoler arbejder videre med at gøre de metoder, de har arbejdet med i forløbet, til en integreret del af undervisernes hverdag.

Virkningsevalueringen viser desuden, at de signifikant positive fastholdelseseffekter både skal tilskrives undervisernes brug af Fastholdelses Taskforcens pædagogiske værktøjer, en særlig praksisnær tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen og en generel øget motivation for at arbejde med fastholdelse som følge af indsatsen.

Resultaterne fra evalueringen vil blive inddraget i eud-læringskonsulenterne arbejde med vejledning af erhvervsuddannelserne Fx gennem vejledningsforløb og temadage. Samtidig opfordres erhvervsskolerne til at lade sig inspirere af de pædagogiske værktøjer og selv tilrette praksisnære kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med professionshøjskoler.

Evalueringen er gennemført af Rambøll og Århus Universitet, og den samlede indsats er en del af det satspuljefinansierede initiativ: Fastholdelses Taskforce, der blev etableret i 2013 af ministeriet.

Kilde: UVM

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2017/Jan/170105-Intensivt-arbejde-med-nye-paedagogiske-metoder-nedsaetter-frafald-paa-erhvervsskoler